Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
septemberdoll
4646 9353
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
septemberdoll
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
septemberdoll
5899 4eed 500
Reposted fromphilipp philipp viainvincible invincible
septemberdoll
5636 d110 500
jak w tym komiksie, o ali: "świetny preformens, taki prześmiewczy"
warsaw, 2019-06-07, the warsaw hub scrapper (still not finished) is on fire and people got free show
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaSylvka Sylvka
septemberdoll
8342 94c9
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
septemberdoll
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viadoubleespresso doubleespresso
septemberdoll
8886 430b 500
Reposted fromsoftboi softboi viacats cats
septemberdoll
septemberdoll
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaciarka ciarka
septemberdoll
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
septemberdoll
septemberdoll
Identitätskrise
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viacats cats
septemberdoll
5738 cfab 500
septemberdoll
septemberdoll
septemberdoll
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
septemberdoll
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viapodprzykrywka podprzykrywka
septemberdoll
0672 6244 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapuszka puszka
septemberdoll
5946 581b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
septemberdoll
Reposted fromFlau Flau viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl