Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
septemberdoll
4305 d3a7
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamillys millys
septemberdoll
5908 2b58 500
septemberdoll
Reposted fromgruetze gruetze viamuladhara muladhara
septemberdoll
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viaune-raconteuse une-raconteuse
septemberdoll
8938 e0d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
septemberdoll
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
septemberdoll
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
septemberdoll
septemberdoll
1314 3f31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
septemberdoll
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
septemberdoll
1182 8f24
Reposted fromCsengee Csengee viafelicka felicka
septemberdoll
2383 d7ed
septemberdoll
septemberdoll
2659 88d1
Reposted fromretaliate retaliate viawishlist wishlist
septemberdoll
Reposted fromFukuron Fukuron viaMlask Mlask
septemberdoll
4838 e6b9 500
"I want to do adult things with you..."
septemberdoll
5192 e9f9 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viainvincible invincible
septemberdoll
5270 b466
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
septemberdoll

Same-sex marriage has been legal in Canada since 2005.

(via @oliveiranth)

Reposted fromdanielbohrer danielbohrer viainvincible invincible
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl